Çelek diş çeňňegi

Çelek diş çeňňegi köp sanly enjamyň bir bölegi bolup, bu bölek çelek dişleri gowy iş oýnap biler, şol bir wagtyň özünde bu bölekde Komatsu Diş çeňňegi, Katerpillar diş çeňňegi, Hitachi diş çeňňegi, Wagtyň ulanylyşynda Daewoo diş çeňňegi, Kobelco diş çeňňegi, Volvo diş çeňňegi, Hyundai diş çeňňegi we ş.m. ulanmagyň talaplaryna laýyklykda saýlanmalydyr.

Komatsu çelek dişleri, oňat işlemegi üçin, önümçilige degişli bölekleri, degişli guýma bölekleri, guýma prosesi dowam edende, bölekler guýulýar. degişli kadalaşdyrmak, guramanyň böleklerini netijeli gowulandyrmak, şeýle hem öndürijilik, bu belli bir derejede önümiň hyzmat möhletini netijeli gowulaşdyryp biler.

Dürli ulanyş gurşawy, dürli çelek diş çeňňeginiň hem ulanylmagyny talap edýär, sebäbi dürli gurşawyň öňünde çelek dişleriniň ulanylyşy başga. Mysal üçin, ekskawatorlarda ulanylanda adaty toprak, ýel öwüsýän gum, kömür üstündäki kömür tekiz agzy ulanmak gowy bolsa, kömür blokyny gazmak üçin TL görnüşini ulanmaly, bu has ýokary netijelilik, blok görnüşi has gowy. Diş ujunyň dürli görnüşi, käwagt dürli baglanyşyk sebäpli modelleri ulanylýar.

 

00

 

 


Iş wagty: 13-2022-nji aprel